• Artiklite avaldamine, refereerimine või kopeerimine autori nõusolekuta ükskõik millistes meediaväljaannetes on keelatud.
  • info@kukelaul.ee
Kirjutised
Lääneranna Vallavolikogu istungilt kostus ämbrite kolinat

Lääneranna Vallavolikogu istungilt kostus ämbrite kolinat

11. märts läheb minu jaoks ajalukku kui päev, mil Lääneranna Vallavolikogu istungilt, mida peeti sedapuhku Lihula Kultuurimaja suures saalis, kostus sellist ämbrite kolinat, et võttis kõrvad valusaks. Miks? Eks lugege edasi ja tehke oma järeldused ise.

Esmalt olgu öeldud, et minu kõrgendatud huvi Lääneranna Vallavolikogu istungite vastu ei ole kuidagi seotud minu hiljutise töökohavahetusega – Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti ameti panin maha vabatahtlikult, kellegi surveta. Aktiivse kodanikuna, kellele läheb korda mis tema elukohas toimub, otsustasin varasemalt, et käin volikogu istungitel ka siis, kui ametijuhend seda ei nõua. Töölt eemalviibitud tunnid teen tagasi oma vaba aja arvelt.

Tagasi ämbrite juurde.

5. märtsil avaldati Lääneranna valla kodulehel teade: “Lääneranna Vallavolikogu kinnine istung toimub neljapäeval, 11. märtsil 2021. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas.”

Miks kinnine? Kas seda saab veebis jälgida? Kas volikogu üldse tohib viiruse leviku tõttu saada füüsisilest kokku? Kes on selle otsuse taga? – need on vaid mõned küsimused neist, mis mul koheselt tekkisid. Otsustasin võtta kätte ja leida nendele vastuseid.

Esimese asjana lugesin läbi Lääneranna Vallavolikogu töökorra. Kõige enam huvitas mind vastus küsimusele, millistel tingimustel saab volikogu istungit kuulutada välja kinniseks? Otsingu tulemusel selgus, et volikogu töövorm on istung, mis on üldjuhul avalik, kuid volikogu võib kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega piiratud või keelatud. Siinkohal tasub mainida, et selline nõue ei ole pelgalt volikogu töökorra reegel, vaid seda nõuab ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KOKS § 44 p 4, mis on kohalike omavalitsuste jaoks ülim.

Kas volikogu kinniseks kuulutamiseks korraldati hääletus? Kui jah, siis peaks see olema protokollitud. Kus see protokoll asub?

Kiire otsing Lääneranna valla dokumendiregistris ei andnud mingit tulemust, mistõttu saatsin esimest korda oma elus teabenõude. Minu jaoks üllataval kombel sai see külge AK (andmekaitse) piirangu, justkui tegemist oleks ülisalajase andmepäringuga. Lugejate huvides toon selle siinkohal välja.

TEABENÕUE

Palun selgitada, mis põhjusel on Lääneranna Vallavolikogu istung, mis peaks aset leidma 11. märtsil, kuulutatud kinniseks? Palun edastada hääletamise protokoll, mille alusel on istung kuulutatud kinniseks ning tuua välja nimeliselt, kes volinikest olid volikogu kinniseks kuulutamise poolt ja kes olid vastu.

Seaduse alusel on ametnikel aega vastata teabenõudele 5 tööpäeva, mistõttu peaksid minu küsimused saama vastuse alles 12. märtsil ehk päev peale volikogu istungit.

Kärsitu nagu ma olen, otsustasin kiiremas korras võtta ühendust õiguskantsleri nõunikuga ning uurida, mida tekkinud olukorras teha. Nõuniku selge soovitus oli oodata ära teabenõude vastus, misjärel saab otsustada, millised võiksid olla edasised sammud. Ühtlasi andis ta veel ühe hüva nõu – pöörduda küsimustega ka rahandusministeeriumi poole.

Rahandusministeeriumi üldnumbrilt suunati mind edasi avalike suhete peaspetsialist Geili Heinmaa poole, kelle vastutab regionaalvaldkonna, sh regionaalpoliitika, toetuste, planeeringute, regionaal- ja piiriüleste programmide ning kohalike omavalitsuste eelarve kommunikatsiooni eest.

Minu esimene küsimus Geilile oli: “Kui alates 11. märtsist on keelatud kõik avalikud koosolekud, siis kas Lääneranna Vallavolikogu tohib pidada oma istungit saades füüsiliselt kokku?” Kahjuks ei osatud sellele koheselt vastata, kuid lubati, et niipea, kui teadmine käes, helistatakse tagasi.

Kümmekond minutit hiljem tuligi kõne, milles Geili Heinmaa andis teada, et minu küsimus on edastatud rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunikule Olivia Talustele, kes peagi võtab minuga ühendust.

Veel kümmekond minutit hiljem sain oodatud kõne õigusnõunikult, kes kinnitas, et on juba rääkinud Lääneranna vallasekretäri ja sekretär-registripidajaga ning selgitanud neile, kuidas võiks korraldada volikogu istungeid koroonaviiruse levikut silmas pidades. Vestluse käigus selgus, et avalike kogunemiste piiranguid on varasemalt mõistetud korrakaitseseaduse tähenduses. “Volikogu istungeid avalike koosolekute alla ei loeta, kuna valla elanikud ei saa seal oma meelsust avaldada, üksnes kuulata volinike arutelu,” ütles Olivia Taluste.

Võttes arvesse, et

  1. volikogu istungeid ei loeta avalikeks kogunemisteks;
  2. Lääneranna Vallavolikogu istungitel on läbi aegade viibinud korraga saalis maksimaalselt 10 külalist;
  3. Lihula Kultuurimaja suures saalis on 331 istekohta, mis tähendab, et juhul kui istungil osalevad kõik 21 volikogu liiget, neile lisaks 32 vallamaja ja teeninduskeskuste ametnikku/teenistujat ning seni teadaolev maksimaalne arv külalisi (10), on saalitäituvus 19%;


tekib küsimus – miks on Lääneranna Vallavolikogu istung kuulutatud kinniseks?

Vahepeal selgus, et tegelikult ühtegi hääletust volikogu istungi kinniseks kuulutamiseks ei toimunud ning seda oli kavas teha alles kohapeal. Tuli välja, et valla veebilehel avaldatud teate sõnastus ei ole päris täpne, nagu volikogu esimees Pärnu Postimehele antud intervjuus möönis. Teates oli kirjas eeldatav tulemus teemal, mida volinikud esimesena arutama asusid.

Pikk jutt lühidalt – volikogu istung oli tegelikult avalik, kuigi valla kodulehel olev teade ütles, et on kinnine. Ma ei ole vandenõuteoreetik, kuid taoline käitumine ja susser-vusserdamine tekitab paratamatult kahtlusi, kõhklusi ja küsimusi.

Kuna de jure oli volikogu istung avalik, seadsime koos kahe tunnistajaga sammud Lihula Kultuurimaja poole, et näha pealt, kuidas meie (Lääneranna valla elanike) poolt valitud volinikud oma tööd volikogus teevad.

Volikogu esimees Rait Maruste avas istungi ning tegi pika monoloogi sellest, kuidas tema arvates peaks käesolev istung kuulutatama kinniseks. “Et piirata viiruse levikut,” ütles ta. Olgu siinkohal öeldud, et kohal viibis temaga koos 14 volinikku, neile lisaks viis ametnikku ja meie – kokku 22 inimest. Saali täituvus oli seega 6,6%. Ometigi leidis volikogu esimees, et istungi peab siiski kuulutama kinniseks.

Toimus hääletus, mille tulemused olid 8 poolt ja 6 vastu.

“Killadi-kolladi”, kõlisesid ämbrid, sest volikogu istungit sai kinniseks kuulutada üksnes juhul, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu.

“Volikogu enamhäältega kuulutatakse istung kinniseks,” ütles volikogu esimees Rait Maruste ning palus saalis viibivaid külalisi lahkuda.

“Killadi-kolladi”, kõlisesid ämbrid teist korda, sest jurist ja endine kohtunik Rait Maruste eksis Lääneranna Vallavolikogu töökorra vastu.

Mis sai meist,lalistest? Me võtsime oma asjad ja nagu kord ja kohus, lahkusime istungilt.

Kas meile võimaldati jälgida volikogu tööd distantsilt? Ei. 

Mul on siiralt kahju, et volikogu saadikud ei pea lugu sellest, et kohaliku omavalitsuse tegevuse üheks aluspõhimõtteks on ka tegevuse avalikkus (KOKS § 3 p 6) ja nagu Olivia Taluste mulle saadetud kirjas ütles, peaks selle (tegevuse avalikkus – K.K.) poole püüdlema ka seeläbi, et võetaks kasutusele rohkem tänapäevaseid elektroonilisi lahendusi, mis võimaldavad vallaelanikel vahetumalt võimu teostamist jälgida.

Siinkohal on paslik meenutada minu eelmist blogipostitust “Millal kolivad Lääneranna Vallavolikogu istungid veebi?”, kus Rait Maruste ütles väga tabavalt: “Tehnoloogilise arengu mahajäämuse terav esiletoomine teises laines on ehk Covidi ainuke hea külg, aga küsin ka mina, miks me jälle sündmuste järel lohiseme?”

Head volinikud, ka mul on teile küsimus – “Miks me siis jätkuvalt lohiseme sündmuste järel?”


LOE LISAKS:

 

 

Päise pilt: Lääneranna Vallavolikogu istung 11.03.2021

Jaga lehte

1 thought on “Lääneranna Vallavolikogu istungilt kostus ämbrite kolinat

Comments are closed.